رقص سماع

digital design series Saleha Waheb Wassel

شعر رقص سماع شعری از مجموعۀ ششم به نام «فنای عشق» و تک بیت از کتاب رنگین «روح تبسم». رقص سماع هر ذرۀ جنبنده به دور تو زند چرخ هر نور فروزنده به دور تو زند چرخ چرخ فلک از بیخودی بنگر که به مستی عمرست که رقصنده به دور تو زند چرخ اِنس و…

Read More

شیوۀ ثنا

.شعر از مجموعۀ ششم به نام «فنای عشق» تک بیت از مجموعۀ رنگین تک بیت ها به نام روح تبسم نَفَس شو چون غبار کورۀ جان سر بیرون آور برای دیدن آئینه زنگ صورتش را دَرعدم بنشسته تا تَه، همچو گور مُردگان در خاک بیا فرصت غنیمت دان و کن این لحظه را آخر فغان…

Read More

طلب وصل

شعر «طلب وصل» از مجموعۀ ششم واهب واصل و تک بیت از مجموعۀ رنگین صالحه واهب واصل به نام «انجم» که با خطاطی و دیزاین اسلیمی شرقی جناب تواب وهاب تهیه و خطاطی گردیده است حور و ملک به مقدم یارم نمی رسد بر محرمِ به عرش سوارم نمی رس داحرام خود به میَ کند…

Read More