شصت و یکمین شماره بانو از چاپ برآمد

شصت و یکمین شماره فصلنامه بانو اقبال چاپ یافت. مجله بانو ناشر اندیشه های زن افغان در اروپا از مدت ۲۲ سال است که در کشور اتریش فعالیت میکند

Leave a Comment