من کدام حقوق را مستحقم

تا طفلم بودم مرا به نام دخترو غیرت پدرم شناختند، در نوجوانی به نام خواهر و ننگ برادرم، بعد از عروسی به نام زن و ناموس شوهرم، وقتی مادر شدم به نام مادر وعزت و آبروی پسرم. در جامعه سنتی هویتم را با کلمۀ سیاه سر شناسائی کردند و در مذهب دینی مرد سالاران با…

Read More