رقص سماع

شعر رقص سماع شعری از مجموعۀ ششم به نام «فنای عشق» و تک بیت از کتاب رنگین «روح تبسم».

رقص سماع

هر ذرۀ جنبنده به دور تو زند چرخ

هر نور فروزنده به دور تو زند چرخ

چرخ فلک از بیخودی بنگر که به مستی

عمرست که رقصنده به دور تو زند چرخ

اِنس و جن و حور و ملک و عالم و آدم

شورنده و بالنده به دور تو زند چرخ

مرغ دلِ هر نَفس که بر دام تو بند است

زین طالع فرخنده به دور تو زند چرخ

در عالم مهر و مه و استاره برفتم

دیدم همه تابنده به دور تو زند چرخ

رضوان جهان زنده ز هر جلوۀ حَسنت

مسرور و برازنده به دور تو زند چرخ

دیوانه و مستانه و شوریده و بیخود

واهِب سرِ افگنده به دور تو زند چرخ

صالحه وهاب واصل

Leave a Comment