شیوۀ ثنا

.شعر از مجموعۀ ششم به نام «فنای عشق» تک بیت از مجموعۀ رنگین تک بیت ها به نام روح تبسم

نَفَس شو چون غبار کورۀ جان سر بیرون آور

برای دیدن آئینه زنگ صورتش را

دَرعدم بنشسته تا تَه، همچو گور مُردگان در خاک

بیا فرصت غنیمت دان و کن این لحظه را آخر

فغان و ناله مستحکم کند درب قفسها را

خموشی رمز آزادیست بر صیدی که نیستش پر

نشاط عشق جان را میرسی کز خود رها گردی

می ناب ار بجوشد می چکد بر مقدم ساغر

جبینِ ما نم از آب عرق در پاش میگردد

به ما خاک رهش بنشسته روی جبهه باشد زر

مرا تا شرفۀ بر گوش آمد از نوای جان

تمام جاده را از شوق پیمودم به پای سر

حضورش بسته دستم را که خوانم من دعا واهِب

بگو گر دانی از بهر ثنایش، شیوۀ دیگر

صالحه وهاب واصل

Leave a Comment