طلب وصل

شعر «طلب وصل» از مجموعۀ ششم واهب واصل و تک بیت از مجموعۀ رنگین صالحه واهب واصل به نام «انجم» که با خطاطی و دیزاین اسلیمی شرقی جناب تواب وهاب تهیه و خطاطی گردیده است

حور و ملک به مقدم یارم نمی رسد

بر محرمِ به عرش سوارم نمی رس

داحرام خود به میَ کند ار تازه شاخ گل

بر شوخی های حسن نگارم نمی رسد

چشمان مست آهو به گردش هزار بار

بر یک نگاهِ چشم خمارم نمی رسد

یاقوت سان نشسته دل شعله را منم

اسپند می جهد به قرارم نمی رسد

از خون دل به گلشن جان رنگ بسته ام

کلک هنر به نقش و نگارم نمی رسد

سر میکشد ز ریشۀ جان غنچه های ذوق

جوش بهار به دامن خارم نمی رسد

از بهر لذت هر دو جهان ار بمن دهی

بر این دل به خویش دُچارم نمی رسد

واهِب به هر نفس طلب وصل کرده ام

رفتن رسید و او به کنارم نمی رسد

صالحه وهاب واصل

Leave a Comment