من کدام حقوق را مستحقم

تا طفلم بودم مرا به نام دخترو غیرت پدرم شناختند، در نوجوانی به نام خواهر و ننگ برادرم، بعد از عروسی به نام زن و ناموس شوهرم، وقتی مادر شدم به نام مادر وعزت و آبروی پسرم. در جامعه سنتی هویتم را با کلمۀ سیاه سر شناسائی کردند و در مذهب دینی مرد سالاران با کلمۀ ناقص العقل و ضعیفه. هویت من چیست، شخصیت من چه شناختی دارد، من کیستم و درین دنیای هست کردۀ خدا و غصب شدۀ مردان موقف و جایگاه من در کجاست؟

آیا! اگر یکی ازین چهار نشانه و عرف مردانه با من نباشد، من به تنهائی خودم هنوز هم وجود دارم؟ هنگام خانه پری یک فورمه باید بنویسم که دختر کی هستم، هنگام سفر باید بنویسم که خانم کی هستم، وقتی بخواهم به کعبه و یا اماکن دیگر اسلامی بروم باید محرمی داشته باشم که باید شوهرم باشد یا پدرم یا پسرم و یا هم برادرم من از خود میپرسم که من کدام حقی را مستحقم و زندگی و طبیعت کدام حقوقی را به من لازم دیده است. زیرا وقتی خلق شدم جنسیتم را خداوند انتخاب کرد، تولد شدم اسمم را پدر و مادر انتخاب کردند، در دوران طفولیت تربیه و روش و اخلاق و رفتارم را مادر انتخاب کرد، لباس پوشیدن و اخلاق اجتماعی را برادر انتخاب کرد، رشتۀ تحصیلاتم را فامیل تعیین کرد، شوهرم را پدر و مادر انتخاب کردند، بعد از عروسی طرز لباس و ارتباطاتم را شوهر تعیین و انتخاب کرد، بعد از مادر شدن رخصتی ها و خوشی ها و رفت و آمد هایم به اساس پروگرام های فرزندانم تنظیم شد. عمرم گذشت در کهولت جای بود و باشم از جانب فرزندان خصوصاً پسرانم انتخاب شد با آنکه در سه الی چهارماه فقط یک بار از من خبر میگیرند. خداوند دو جنس را از مؤنث به نام زن و مذکر به نام مرد انتخاب کرد و هردو را با حقوق متساوی اعم از تمامیت بدنی و خود مختاری، حق رآی، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر. حق مالکیت، حق تحصیل، حق شرکت در اردوی نظامی، حق مشارکت در قراردادهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و ارکان مذهبی آفرید. با تفاوت وظایف مختلف که برای شان نظر به امکانات و توانائی های جسمانی و روانی تعیین کرد

پس دلیلیکه اختیار و حقوق من در بین این چهار مرد (پدر، برادر، شوهر، پسر) که در زندگی هر زن ظاهر شدنیست، تقسیم شد چه است و چرا است؟ چرا به من پیش از جنسیتم به نوعیتم نمی بینند و نمی اندیشند که من اول یک مخلوق خدا و یک انسانم و بعد یک دختر، خواهر، همسر و بالاخره یک مادر. وقتی خدا به من این حق انسانی را از بدو تولد هدیه داده، به کدام حق و اختیاری این چهار مرد آنرا از من میگیرند و نفسم را میکشند. آیا خدا هم یک مرد است؟ و یا که این مردان به خدا ناباورند؟

با حرمت

Leave a Comment